Revelation 11 Rhema-Word

Rhema Woord Vanochtend Ontvangen
Romeinen 11:26-32, 33-36, Romeinen 12:9-11

En Zo Wordt Heel israël Zalig, Zoals Geschreven Staat:
De Verlosser Komt Uit Sion – Mattheus 26:12+13, Psalm 87:5 –
En Zal de goddeloosheden Afwenden Van jakob.
En Dit Is Het Verbond Van Mij Met hen,
Wanneer Ik hun zonden Wegneem.
Zij zijn weliswaar Wat Het Evangelie Betreft
vijanden vanwege U,
Maar Wat De Verkiezing Betreft Geliefden
Vanwege De (Voor-)Vaderen;
– De Belofte Aan Abraham En Openbaring 17:8 –
Want De Genadegaven En De Roeping Van God
Zijn Onberouwelijk.
Zoals Ook u immers voorheen God ongehoorzaam was,
Maar Nu Ontferming Verkregen Hebt Door hun ongehoorzaamheid,
Zo Zijn Ook zij nu ongehoorzaam geworden,
Opdat Ook zij Door De Ontferming Die U Bewezen Is,
Ontferming Zouden Verkrijgen.
Want God Heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid Opgesloten
– Het Ariel, Het 5e Zegel Openbaring 6 –
Om Zich Over ALLEN Te Ontfermen.

AANBIDDING
O, Diepte Van Rijkdom,
Zowel Van Wijsheid Als Van Kennis Van God,
Hoe Ondoorgrondelijk Zijn Zijn Oordelen
En Onnaspeurlijk Zijn Wegen!
Want wie heeft De Gedachten Van De Heere Gekend?
Of wie is Zijn raadsman geweest?

Of wie heeft Hem eerst iets gegeven
en het zal hem vergolden worden?
Want Uit Hem En Door Hem En Tot Hem Zijn ALLE Dingen.
Hem Z
ij De Heerlijkheid, Tot In Eeuwigheid.
Amen.

ONDERLINGE Liefde

Laat De Liefde ongeveinsd Zijn. Heb een afkeer van het kwade
En Houd Vast Aan Het Goede. – 1 Thessalonicenzen 5:21 –
Heb Elkaar HartelijkÉén Met Dé HarteKlop Van De Vader
Lief Met Broederlijke Liefde;
Agapè, Olie Die Druipt Van De Baard Van Aaron Destijds;
Nu Vanuit Dé Eindtijd Elia;
Éen Van Geest Met Dé Eindtijd Moses
– Openbaring 11 En 12 –

Ga Elkaar Voor In Eerbetoon
– Ezechiel 44, Mattheus 25:40, Johannes 17 –

Wees niet traag wat uw inzet Betreft.
Wees Vurig Van Geest. Dien De Heere.

Wees Deelgenoot In de noden Van De Heiligen.
Leg U Toe Op De Gastvrijheid.
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
Verblijd U Met Hen Die Blij zijn, En Huil Met Hen Die Huilen.
Wees Eensgezind Onder Elkaar. – Psalm 133 –
Streef niet naar de hoge dingen, Maar Houd U Bij De Nederige.
DENK niet groot; Denk God; God Is GROOT
Wees niet wijs in eigen oog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Rhema-Woord vanochtend 27-03-2020 Ontvangen
1 Korinthe 3:13-21, 23

Christus Het Enige Fundament!
ieders werk Wordt Openbaar. Deze Dag
– Het Huwelijk Te Kana – Johannes 2:1-12- IS De Dag – Mattheus 26:12+13 –
Maakt Namelijk Duidelijk, Omdat Die In Vuur Verschijnt.
– In Noachs Tijd Was Het Water Het Oordeel Tot Uitzuivering,
In Deze Tijd, De Tijd Van De Twee Getuigen – Openbaring 11 –
Het Vuur!
En hoe ieders werk Is, Zal Het Vuur Beproeven.

Als Iemands Werk Dat Hij Op Het Fundament
– Mattheus 26:12+13,
Johannes 2:1-12 –
Gebouwd Heeft, Standhoudt, Zal Hij Loon
– Door De Zalving Dat jukken Breekt EN Het Huis Bouwt Ontvangen.
Het Loon Van Het Ontvangen Van Een Profeet! – Mattheus 10: 41 –
De Twee Getuigen; 2 Vissen En 5 Broden;
VOLLE Vijfvoudige Bediening;
VOL-Brengende Zalving;
EN niemand leed gebrek! – Johannes 6 –
Als iemands werk Verbrandt, Zal hij schade lijden.
Hijzelf Echter Zal Behouden Worden,
Maar Wel Zo: Als Door Vuur Heen.
Weet u niet Dat U Gods Tempel BENT
EN
Dat De Geest Van God IN u WOONT?
– u Behoort Te GAAN Waar Zijn Heilige Wind Gaat!
– Johannes 3:8 – Door Wedergeboorte Johannes 3:3,
Psalm 87:5, Mattheus 26:12+13…
De Volbrengende Zalving!

Als iemand De Tempel Van God te gronde richt; God Richt HEM TE GRONDE!
WANT De Tempel Van God IS Heilig, EN DEZE Tempel BENT U!
Laat niemand zichzelf bedriegen.
Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld,
Laat hij dwaas Worden, Opdat hij Wijs Zal Worden.

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, Want Er Staat Geschreven:
Hij – deze wereldgeest- vangt de wijzen in hun sluwheid.

En Opnieuw: De Heere Kent de overwegingen van de wijzen,
dat zij zinloos zijn. – de mens wikt; God Beschikt! –

Laat Daarom niemand roemen in mensen, Want ALLES IS Van U:
U Echter BENT Van Christus En Christus Is Van God.
– Ik Zag geen tempel IN Haar, Want De Heere,
De Almachtige God, IS Haar Tempel, En Het Lam –

Openbaring 3:1-3; Bekeer u, Want u bent dood
Mattheus 26:12+13 – Psalm 87:5
Kom Tenvolle Thuis IN Sion!

Rhema-Woord vanochtend 26-03-2020 Ontvangen
Door Aquila Deborah
: Prediker 12:12-14

Een en al vluchtigheid, Zegt De Prediker,
alles is vluchtig.
Overigens, Prediker Was Een wijze:
Voortdurend Onderwees Hij Het Volk In Kennis,
Hij Was Opmerkzaam En Onderzocht, Hij Stelde Vele Spreuken Op.

Prediker Zocht Aangename Woorden Te Vinden:
Het Geschrevene Is Oprecht, Woorden Van Waarheid.

De Woorden Van Wijzen Zijn Als prikkels En als spijkers,
Diep Ingeslagen Door Meesters In Het Verzamelen.

Zij Zijn Gegeven Door Één Herder.
Wat Erbovenuit gaat, Mijn Zoon, Wees Gewaarschuwd!
Er komt geen einde aan vele boeken te maken,
en veel studeren vermoeit het lichaam.

De Slotsom Van AL WAT door u gehoord is, is dit:

Vrees God,
En Houd u Aan Zijn Geboden, Want Dit Geldt Voor ALLE mensen.
God Brengt Namelijk ELKE DAAD In Het Gericht,
Met ALLES WAT VERBORGEN IS,
Hetzij Goed, Hetzij kwaad.

Rhema-Woord Vanochtend 26-03-2020 Ontvangen
Door David Joshua: Jesaja 45:15-25

De Verborgene Openbaart Zich

Voorwaar, U Bent Een God Die Zich Verborgen Houdt,
De God Van Israël, De Heiland.
Zij allen Worden beschaamd En Ook te schande,
tezamen gaan zij met smaad weg, de makers van afgodsbeelden.
Israël Echter Is Door De HEERE Verlost:

Een Eeuwige Verlossing

U wordt niet beschaamd en niet te schande,
voor eeuwig niet, nooit!
Want Zo Zegt De HEERE,
Die De Hemel Geschapen Heeft,
Die God Die de aarde Geformeerd En Haar Gemaakt Heeft.
HIJ Heeft Haar Gegrondvest,
HIJ Heeft Haar NIET Geschapen Opdat Zij woest zou zijn,
Maar Hij Heeft Haar Geformeerd Opdat Men Erop Zou Wonen:
Ik Ben De HEERE, En niemand anders.
Ik Heb NIET In het verborgene Gesproken,
In een duistere plaats Op Aarde.

Ik Heb Tegen Het Nageslacht Van Jakob NIET Gezegd:
Zoek Mij tevergeefs.

Ik Ben de HEERE, Die Gerechtigheid Spreekt,
Die Bekend Maakt Wat Billijk Is.
Verzamel U, Kom, Treed TEZAMEN Naar Voren,
U Die Bent Ontkomen aan de heidenvolken.
zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen,
of een god aanbidden die niet verlossen kan.

Maak Bekend En Breng Naar Voren, Ja, Beraadslaag Samen:
Wie Heeft
Dit Van Oudsher Doen Horen?
Wie Heeft
Dat VAN TOEN AF Bekendgemaakt?
Ben Ik Het niet, De HEERE? Buiten Mij is er geen andere God,
Een Rechtvaardig God, Een Heiland; Er Is niemand Behalve Ik.
Wend u Tot Mij, Word Behouden, alle einden Der Aarde,
Want Ik Ben God En niemand anders.
Ik Heb Gezworen Bij Mijzelf
Uit Mijn mond Is In Gerechtigheid Een Woord Uitgegaan
En Het Zal
NIET terugkeren
DAT Voor Mij ELKE KNIE ZICH ZAL BUIGEN,
ELKE TONG Bij Mij ZAL ZWEREN

Voorzeker, In De HEERE – Zal Men Van Mij Zeggen –
Zijn Rechtvaardige Daden En Kracht,
Tot Hem Zal men Komen….
Maar zij zullen beschaamd worden,
allen die tegen
Hem in woede ontstoken zijn.
Echter..
IN De HEERE Wordt Gerechtvaardigd En Beroemt Zich

Heel Het Nageslacht Van Israël

Vanochtend 25-03-2020 Ontvangen:
Psalm 105:12-15

Toen Zij Met Weinig Mensen Waren,
Ja, Met Weinigen, En Vreemdelingen Daarin,
En Zij Van volk Naar volk Zwierven,
Van het ene koninkrijk Naar het andere volk,
Liet Hij geen mens Toe Hen Te Onderdrukken.

Ook Bestrafte Hij koningen Omwille Van Hen En Zei:
Raak Mijn Gezalfden niet aan,
Doe Mijn Profeten geen kwaad.

Rhema-Woord Vanochtend 24-03-2020 Ontvangen:
Spreuken 9:10-12

Het Beginsel Van Wijsheid Is De Vreze Des HEERE
En De Kennis Van De Heiligen Is Inzicht.

Want Door Mij Zullen Uw Dagen Talrijk Worden
En Zullen Jaren Van Leven U Worden Toegevoegd.

Als U Wijs Bent, Bent U Wijs Ten Bate Van Uzelf.
Bent u een spotter, dan Moet u dat alleen dragen.

Vlucht Weg Uit het midden van babel – Openbaring 18:4!!! – ,

Laat ieder zijn Leven Redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd.

– de staat roept op binnen te blijven;
God De Vader Roept Op Om Hogerop Te Komen – Jesaja 35 –
Door Wedergeboorte, Thuis IN Sion! Psalm 87:5-

Want DIT Is DE Tijd Van DE Wraak Van De HEERE,
Hij Vergeldt
het wat het verdient. – Openbaring 18:6 –
babel – de overheid – Was In De Hand Van De HEERE een gouden beker,
die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken,

daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.
Plotseling is babel gevallen en stukgebroken.
Weeklaag erover. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen.
Wij hebben getracht babel te genezen, maar het is niet Genezen!
Verlaat het, En Laten Wij Gaan – Lukas 14:25-35, Openbaring 18:4, Jesaja 43:18,

ieder naar zijn land – Nu, In Het Nieuwe Verbond/ Het Nieuwe Werk – Jesaja 43:19 –
Door Wedergeboorte IN Sion! – Psalm 87:5 –
Want Het Oordeel erover Reikt Tot Aan De Hemel, Het Is Verheven Tot Aan De Wolken;

De HEERE Heeft Onze Rechtvaardige Daden Naar Voren Gebracht.
Kom, Laten Wij In Sion, Vertellen De Daden Van De HEERE, Onze God.
Jeremia 51:6:10

Openbaring 3:1-3; Mattheus 26:12+13
Openbaring 18:4+6

De Beker Van Gods Toorn Jeremia 25: 28-38
Mocht het gebeuren dat zij weigeren De Beker Uit Uw Hand te nemen om te drinken,
Dan Zult U Tegen hen Zeggen: Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten: Drinken zult u!

Want Zie, in de stad waarover Mijn Naam Is Uitgeroepen, Begin Ik Met onheil Aan Te Richten
en zou u dan in enig opzicht voor onschuldig Worden Gehouden? U zult niet voor onschuldig Worden Gehouden,
Want Ik Roep Het Zwaard (= Het Rhema-Woord!) Op Tegen ALLE bewoners van De Aarde,
Spreekt De HEERE Van De Legermachten.

En Ú MOET Tegen hen AL DEZE Woorden Profeteren, En Tegen hen Zeggen:

De HEERE Zal Brullen Als Een Leeuw Vanuit De Hoogte,
V
anuit Zijn Heilige Woning Zijn Stem Laten Klinken.
Hij Zal Geweldig Brullen Tegen Zijn Woonplaats,
Hij Zal Een Vreugderoep Als van druiventreders Aanheffen
T
egen ALLE BEWONERS van De Aarde.

Vreselijk Gedruis Zal Komen Tot Aan Het Einde Der Aarde,
WANT
De HEERE Heeft Een Rechtszaak Met de volken;
Híj VOERT Een Rechtszaak met alle vlees.
De goddelozen Heeft Hij Overgegeven Aan Het zwaard, Spreekt De HEERE.
Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten: Zie, onheil Gaat Uit van volk tot volk.
Een Zware Storm Wordt Opgewekt Van De Uithoeken Van De Aarde.
De Door De HEERE dodelijk gewonden zullen Op Die Dag
van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven worden,
zij zullen niet verzameld en niet begraven worden: tot mest op de aardbodem zullen zij zijn.

>Weeklaag, herders – religieuze en charismatische leiders –,
en schreeuw het uit!
Wentel u in de as, gebieders van de kudde!
Want uw dagen zijn aangebroken, dat men afslachten zal, en uw verstrooiing, zodat u zult vallen als kostbaar vaatwerk.
De mogelijkheid tot ontvluchten voor de herders gaat verloren, de mogelijkheid tot ontkoming voor de gebieders van de kudde.

Hoor het geschreeuw van de herders, en het gejammer van de gebieders van de kudde,
Omdat de HEERE hun weide verwoest. De vredige weiden worden vernield
Vanwege de brandende toorn Van De HEERE.

Als een jonge leeuw Heeft Hij Zijn Schuilplaats Verlaten, want hun land is geworden tot een woestenij
vanwege de brandende toorn van de onderdrukker, Ja, Vanwege Zijn Brandende Toorn

STRAFPREDIKING TEGEN DE ZORGELOZE HOOGMOED VAN ISRAEL
Wee de zorgelozen in Sion, en de onbezorgden op de berg van samaria, de beroemdsten van de voornaamste van de volken,
en tot wie het huis van Israël komt.
de elite, ‘the happy few’, zij die met een glimlach vampireren op het leed van anderen, onbewust?
Als ze Echt Dieper Gaan Kijken niet, iedereen Weet.
Omdat Wat Van God Gekend Kan Worden, hun Bekend is. God Zelf Heeft Het hun Immers Geopenbaard. Romeinen 1:19
Trek naar kalne en kijk er rond; ga vandaar naar het grote hamath, en daal af naar gath
van de filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied?

u, die de onheilsdag ver van u afhoudt, maar de zetel van het geweld naderbij brengt; u, die op bedden van ivoor ligt,
die op uw rustbanken hangt, die lammeren uit het kleinvee eet, kalveren uit het midden van de stal;
u, die vrolijk zingt
onder het geklank van de luit – zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht –
u, die wijn uit sprengbekkens drinkt en u zalft met de beste olie, maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet.
Dit zijn de rijken, de succesvollen, niets is wat het lijkt, succes in deze wereld heeft te maken met de 111 – 666 matrix (Klik),
heeft te maken met hoe ‘goed’ je satan dient. Er zijn geen principes van individualisme in het wereldsysteem, ‘harder werken meer succes’,
alles is geagendeerd, alles is geprogrammeerd, hoe dieper men zich toewijd aan het wereldsysteem en aan haar agenda,
dus hoe meer bloedoffers er aangedragen worden, hoe meer ‘loon’ de gevallen engelen uitkeren. Niets is wat het moet lijken.

Daarom zullen zij nu als eersten in ballingschap gaan; dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen.

De Heere HEERE Zweert Bij Zichzelf – Spreekt De HEERE, De God Van De Legermachten: Ik Verafschuw de glorie van jakob,
zijn paleizen haat Ik. Ik Zal de stad Uitleveren met al wat zij bevat.
deze glorie is de glorie van babylon, nogmaals ‘de happy few’ de satanspriesters.
Zij Die Namelijk In De Zalving Wandelen, worden vervolgd door dit systeem, als het systeem vervolgt, zegent het systeem dus ook.
zij die menen Volgeling Van Christus Te Zijn maar buiten Gods Orde bewegen, dragen de assassinatie programma’s van de jezuiten-eed,
geënt in trauma, gedijend in mind control, alles in goede bedoelingen

Maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin van de hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te gieten,
hebben wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en door de honger om.
Jeremia 44:18
En mocht het gebeuren dat er tien mannen in één huis
overgebleven zijn, dan zullen die sterven.
Als een familielid, of iemand die hem gaat verbranden, iemands lichaam opneemt
om de beenderen het huis uit te dragen, zal hij tegen hem die nog binnen in huis is, zeggen: Is er nog iemand bij u?
En die zal zeggen: Niemand. Daarop zal de eerste zeggen: Stil, want dit is niet iets om er De Naam Van De HEERE bij te noemen!

Want, Zie, De HEERE Gebiedt, en het grote huis Treft Hij met scheuren en het kleine huis met spleten.
Rennen paarden op een rots? Ploegt men er met runderen? Ja, u hebt Recht in gal veranderd, en de Vrucht Van De Gerechtigheid
in alsem.
U, die blij bent met lodebar, u, die zegt: hebben wij niet door onze kracht karnaïm voor ons ingenomen?
lodebar bet. geen Woord. Indien u blij bent met geen Woord Van God en met die blijdschap karnaim (bet. Hoorn = macht of heuvel = autoriteit)
heeft ingenomen, dus macht heeft verkregen, dit door De Gerechtigheid in alsem te hebben veranderd. Dus allen die
buiten Christus / De Gezalfde iets hebben verkregen en in dit verkrijgen onschuldig Bloed hebben vergoten en De Zalving hebben geschaad,
Tegen hen Doet Hij Een Volk Opstaan. Namelijk De PriesterKoningen Diegene Die Hij Richting Wedergeboorte Aan Het Leiden Is
Door Het Priesterschap Van De Shulamitische – Micha 4 –

Want, Zie, Ik Doe een volk tegen u Opstaan, huis van israël! Spreekt De HEERE, De God Van De Legermachten.
Dat Zal u onderdrukken van lebo-hamath tot het beekdal van de vlakte.
Amos 6: 1-14

Want er is niets bedekt wat niet Geopenbaard Zal Worden,
en er is niets verborgen wat niet Bekend Zal Worden.

Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, Zal In Het Licht Gehoord Worden
En Wat u In De Binnenkamers In Iemands Oor Gesproken Hebt,
Zal Op De Daken Gepredikt Worden.

En Ik Zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden
en daarna niets meer kunnen doen.
Maar Ik Zal u Laten Zien Voor Wie u Bevreesd Moet Zijn:
Wees Bevreesd Voor Hem Die, Nadat Hij Gedood Heeft,
Ook Macht Heeft In De Hel Te Werpen.
Ja, Ik Zeg u, Wees Bevreesd Voor Hem!

Lukas 12:2-5

HERNIEUWING VAN DE DIENST DER hemelkoningin; Jeremia 44 + 45
de gefragmenteerde geestelijk bevuilde ‘kerk’ hervindt zich tijdens de wereldwijde corona-aanval en denkt zich nu te versterken
door IN OVERWINNING’, de gelovigen lifestream-diensten aan te bieden! EN HEEL BELANGRIJK; bijdragen KUNNEN PER ‘TIKKIE’…!!!

‘kerken, die ‘HET’ van geld verwachten; van collectes of giften ‘leven’ door ORGANISATIE EN LEUNEN OP DE MAMMON,
leunend op egypte – het Zal Op Een Ogenblik onherstelbaar Gebroken Worden! –
‘n éénheid in DE GEEST VAN EENHEID;
vaticaan = heuvel waar de slang/reptilian als god aanbeden wordt
= hemelkoningin aanbidding; de mantel van de paus, in relatie met de staat; de nieuwe wereld orde!
NERGENS Heeft Jezus OOIT OM GELD GEVRAAGD En Zegt Ons dit te doen; Hij Heeft NIETS met geld!
Hij Werd Compleet Verzorgd Door Zijn Volgelingen Die ALLES Gaven Om De Gezalfde Te Dienen; Zijn Geestelijk Huis Op Aarde Te Laten Bouwen!
Luk. 14:25-35, Mattheus 26:13, Handelingen 2+4; Vaders Hart!

God Zegt; Al Zullen er duizend vallen Aan Uw Zijde En tienduizend Aan Uw Rechter Hand – Bij U Zal HET ONHEIL NIET Komen!
Slechts Met Uw Ogen Zult U HET Aanschouwen, U Zult De Vergelding aan de goddeloze Zien!
Psalm 91:7+8. RiverOfFullnessFullCoverInsurance.org

En Psalm 133; De Ware Eenheid In En Door De Zalving Vanuit De Troon / De ZalfOlie – Hgl.1:3b, De Vader Die Via De Eindtijd Mozes En Elia
– Ope. 11 – De Gouden Kandelaren Met Olievaatjes Middels 2 Vissen En 5 Broden; Door De Zevenvoudig Versterkte Opstandings Geest
Van Jezus Christus In De Vijfvoudige Bediening; De Volbrengende Zalving Faciliteert, Bouwt En BESCHERMT! Één Familie In Gods Heilige Orde,
Één Familie Naar Gods Hart, In De Dans Met Jezus; De Wapenrusting Verandert In ‘N Bruidsjapon!

De Ware Gemeente ÉÉN IN DE GEEST VAN CHRISTUS… ‘N Gezond Stromend Organisme Door Jezus’ Bloed, Het Levende Water,
Bevestigd Door De Vader; De Heilige Olie; De Rivier Van GLORY! – Ope. 22:21-

samenkomst rondom overlijden jan sjoerd pasterkamp: men probeert een oud occult knooppunt (fundament kannibalisme en voodoovloek
vanuit nieuw guinea; hoge toverij vanuit een cia agenda; mind control script) weer op te bouwen Dit Is Wat God over hen Zegt:

– Jesaja 9:7-19 –

Zo Zegt De HEERE: Zie, Wat Ik Gebouwd Heb, Ga Ik Afbreken, En Wat Ik Geplant Heb, Ga Ik Wegrukken, Zelfs heel dit land!

En zou ú voor uzelf grote dingen zoeken? Zoek ze niet, Want Zie, Ik Ga onheil Brengen Over ALLE vlees – organisatie! -,
Spreekt De HEERE.
Jeremia 45: 4b+5a

En Er Verscheen Een Groot Teken In De Hemel: Een Vrouw, Bekleed Met De Zon, En de maan Was Onder Haar Voeten En Op Haar Hoofd
Een Kroon Van Twaalf Sterren. En Zij Was Zwanger En Schreeuwde Het Uit In Barensnood En In Haar Pijn Om Te Baren.

En Er Verscheen Een Ander Teken In De Hemel. En Zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor De Vrouw, Die Op Het Punt Stond
Te Baren, Om Haar Kind te verslinden, Zodra Zij Het Gebaard Zou Hebben.
En Zij Baarde Een Zoon, Een Mannelijk Kind, Dat alle heidenvolken Zal Hoeden Met Een IJzeren Staf. En Haar Kind Werd Weggerukt Naar God En Naar Zijn Troon. En De Vrouw Vluchtte Naar De Woestijn,
Waar Zij Een Plaats Had, Die Door God Voor Haar Gereedgemaakt Was, Opdat Men Haar Daar Zou Voeden Twaalfhonderdzestig Dagen.

Toen Brak Er Oorlog Uit In De Hemel: Michaël En Zijn Engelen Voerden Oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd In De Hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd Neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd Neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem Neergeworpen.

En Ik Hoorde Een Luide Stem In De Hemel Zeggen: Nu Is Gekomen De Zaligheid, De Kracht En Het Koninkrijk Van Onze God En De Macht
Van Zijn Christus, want de aanklager van Onze Broeders, die Hen dag en nacht aanklaagde Voor Onze God, is Neergeworpen. En Zij Hebben hem Overwonnen Door Het Bloed Van Het Lam En Door Het Woord Van Hun Getuigenis, En Zij Hebben Hun Leven Niet Liefgehad Tot In De Dood.

Openbaring 12:1-11